Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w ramach 1 Osi „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Tytuł projektu: Opracowanie interaktywnych klocków drewnianych, kompatybilnych ze standardem LEGO przeznaczonych do edukacji poprzez zabawę
Wartość projektu: 1 477 801,70 PLN
Dofinansowanie: 1 060 594,69 PLN
Numer wniosku: 
POIR.01.01.01-00-0044/19
Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.12.2021

Przedmiotem projektu jest opracowanie pierwszych na Świecie interaktywnych klocków drewnianych, jednocześnie kompatybilnych ze standardem LEGO i przeznaczonych do edukacji poprzez zabawę o nazwie QUBTRIX.
Przewiduje się, że w ramach realizowanych w projekcie badań przemysłowych i prac rozwojowych zaprojektowane zostaną unikalne zestawy klocków dedykowane edukacji domowej i szkolnej w obszarach takich jak: matematyka (nauka cyfr oraz prostych działań arytmetycznych), informatyka (algorytmika) czy języków (poznawanie nowych liter oraz słów). Opracowana zostanie także technologia ich wytwarzania, połączona z węzłem odpowiedzialnym za recykling odpadów w postaci wiórów drzewnych, umożliwiającym przetwarzanie ich do postaci peletu wykorzystywanego do zapewnienia ciepłej wody użytkowej i ogrzewania zakładu produkcyjnego oraz będącego produktem handlowym. Zrealizowane prace B+R pozwolą na wybór odpowiedniego rodzaju drewna i metod jego obróbki, dobór powłoki ochronnej oraz opracowanie najlepszej metody łączenia poszczególnych klocków ze sobą oraz klockami typu LEGO TECHNIC. Odbiorcami produktu będą nie tylko klienci indywidualni chcący zakupić klocki dla swoich dzieci, ale także szkoły czy przedszkola. Zakłada się, że klocki QUBTRIX będą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości określone przez tzw. „Dyrektywę zabawkową” (2009/48/WE).
Proponowane przez Wnioskodawcę podejście polegające na wykorzystaniu do wytwarzania klocków, procesów i technologii zintegrowanych w ramach zamkniętego systemu, umożliwiającego realizację recyklingu odpadów drzewnych w postaci wiórów, ale również zniszczonych elementów zestawów QUBTRIX wymienianych na rabaty i zniżki na zakup innych produktów firmy WooBrick będzie pierwszym tego typu na Świecie. Doskonale odpowiada ono na potrzeby związane z minimalizacją wytwarzania odpadów, zdefiniowane w zagadnieniach horyzontalnych określonych dla obszaru „Przetwórstwo i produkcja” i wpisuje się w model gospodarki obiegu zamkniętego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu A. „Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe”

Tytuł projektu: Opracowanie klocków drewnianych ELECTRIX cechujących się kompatybilnością ze standardem LEGO i działających zgodnie z filozofią „connected toys”
Wartość projektu: 1 138 046,25 PLN
Dofinansowanie: 940 881,23 PLN
Numer wniosku:
RPMP.01.02.01-12-0110/19
Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 30.04.2022 r.

Przedmiotem projektu jest opracowanie całkowicie nowego w skali Świata produktu w postaci drewnianych klocków ELECTRIX cechujących się kompatybilnością ze standardem LEGO i działających zgodnie z filozofią „connected toys”. W ramach planowanych do realizacji, w przedmiotowym projekcie, badań przemysłowych i prac rozwojowych zaprojektowane zostaną zabawki pozwalające na zastosowanie całkowicie nowego podejścia w zakresie edukacji, w szczególności matematyki, fizyki, informatyki i języków. Zaimplementowane w zabawkach rozwiązania obejmujące elementy elektryczne i elektroniczne umożliwiające połączenie klocków z aplikacją mobilną stworzą, w kontekście do tej pory prostych drewnianych zabawek, zupełnie nowe możliwości. Nadrzędnym celem jest jednak zachowanie ekologicznego charakteru klocków ELECTRIX. Rangę i znaczenie tej składowej podnosi założenie pomysłodawców mówiące o tym, że odpady poprodukcyjne, a także zużyte klocki będą w pełni recyklingowalne – możliwe będzie ich przetworzenie do postaci peletu. Tego typu podejście wymaga opracowania dedykowanej technologii wytwarzania, pozwalającej na odpowiednią obróbkę drewna oraz łączenie go z innymi typami materiałów. W tym celu wykorzystane zostaną m.in. metody drukowania 3D.

Podstawowe problemy do rozwiązania przez zespół Wnioskodawcy to opracowanie:

– nowych metod utwardzania drewna oraz zwiększania jego odporności na wilgoć,

– nowych technik drukowania 3D bezpośrednio na elementach drewnianych,

– nowych sposobów nanoszenia przewodzących obwodów na powierzchnię klocków z wykorzystaniem drukowania 3D lub wypalania napylonych warstw,

– nowych procesów recyklingu.

Wszystkie z przedstawionych problemów zostaną rozwiązane dzięki realizacji precyzyjnie zaplanowanych prac B+R, wykonywanych w zgodzie z zasadami polityki horyzontalnej UE. Opracowane w ramach projektu klocki będą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości określone przez tzw. „Dyrektywę zabawkową” (2009/48/WE).