We know you are good
at these BRICKS!

QUBTRIX are
the only interactive
wooden toys
compatible with the standard
of the world’s
most popular bricks

9 models of blocks - each one is different, unique and irreplaceable! It was from them that the first Qubi QUBTRIX sets were created

TOWER

The "TOWER" offers the greatest possibilities in building various types of structures. The tower can be combined with any other QUBTRIX element, but not only. The tower, like other QUBTRIX blocks, gives endless possibilities of fun. It allows you to build tracks with the use of, among others the most popular blocks in the world. It is the heart of every track.

TOWER
"TOWER" daje największe możliwości w budowaniu konstrukcji różnego typu. Wieżę można połączyć z każdym innym elementem QUBTRIX, ale nie tylko. Wieża, podobnie jak inne klocki QUBTRIX daje nieograniczone możliwości zabawy. Pozwala budować tory z wykorzystaniem m.in. najpopularniejszych klocków na świecie i jest sercem każdego toru.
The "TOWER" offers the greatest possibilities in building various types of structures. The tower can be combined with any other QUBTRIX element, but not only. The tower, like other QUBTRIX blocks, gives endless possibilities of fun. It allows you to build tracks with the use of, among others the most popular blocks in the world. It is the heart of every track.
FAST STAIRS
Klocki z rodziny "STAIRS" umożliwiają budowanie wielopoziomowych konstrukcji. Pozwalają one na transport kuli z wyższego na niższy poziom lub odwrotnie - z niższego na wyższy, bezpośrednio po torze. Klocek FAST STAIRS pozwala na przyspieszenie kuli przejeżdżającej przez niego.
The blocks of the "STAIRS" family allow you to build multi-level structures. They allow you to transport the ball from a higher to a lower level or vice versa - from a lower to a higher level, directly on the track. The FAST STAIRS block allows you to accelerate the ball passing through it.
C-TURN
Dzięki klockom "C-TURN" możliwa jest budowa zakrętów. W zależności od ułożenia klocka, kula porusza się w prawo lub w lewo.
Thanks to the 'C-Turn" blocks it is possible to build turns. Depending on the position of the block, the ball moves to the right or left.
2C-TURN
Dzięki klockom „2C-TURN” możliwa jest budowa zakrętów. W zależności od ułożenia klocka, kula porusza się w prawo lub w lewo na dwóch niezależnych torach.
Thanks to "2C-TURN" blocks it is possible to build turns. Depending on the position of the block, the ball moves to the right or left on two independent tracks.
BASKET
Klocek typu „BASKET” zatrzymuję całkowicie wpadającą do niego kulę. Stosowany w miejscu kończącym budowany tor.
The "BASKET" brick completely stops the ball falling into it. Used at the end of the track under construction.
SPINNER
SPINNER za pomocą ruchu spiralnego rozpędza kulę i przez otwór znajdujący się w centralnej części przekazuje ją na niższy poziom. Dodatkowo miesza kule, które losowo opuszczają klocek, a także opóźnia moment ich spadku na niższy poziom.
SPINNER accelerates the ball by means of a spiral movement and transfers it to the lower level through the hole in the central part. Additionally, it mixes the balls that randomly leave the brick, and delays the moment of their drop to a lower level.
RAMP
Klocek typu „RAMP” pozwala na przyspieszenie lub spowolnienie kuli poruszającej się po tym samym poziomie toru. Rodzaj uzyskanego efektu zależy od ustawienia klocka względem kierunku toczącej się kuli. Efektem jego zastosowania może być zmiana kierunku ruchu kuli. Element może zostać zastosowany jako klocek startowy, bądź posłużyć do przechwytywania kul wypadających z klocków typu SPINNER lub HOLE. Geometria klocka sprawia, że może on zostać wykorzystany jako skocznia.
The "Ramp" type block allows you to accelerate or slow down the ball moving on the same level of the track. The type of effect obtained depends on the position of the block in relation to the direction of the rolling ball. The effect of its use may be to change the direction of the ball movement. The element can be used as a starting block, or it can be used to intercept balls falling out of "Spinner" or "Hole" blocks. The geometry of the block makes it possible to use it as a jumping hill.
HOLE
Charakterystycznym elementem klocka „HOLE” jest otwór w środkowej jego części. Ten typ klocka QUBTRIX jest niezbędny w przypadku budowy torów wielopoziomowych, umożliwia on bowiem „zrzucenie” kuli na niższy poziom budowanej struktury.
A characteristic element of the "Hole" block is the hole in its central part. This type of QUBTRIX block is necessary for the construction of multi-level tracks, as it allows the ball to be "dropped" to a lower level of the structure being built.
START-STOP
Klocek „START-STOP” służy do konstruowania początkowego lub końcowego fragmentu toru. Dodatkowo kończy podróż kuli w ślepym zaułku.
The "SRAT-STOP" block is used to construct the initial or final piece of the track. Additionally, it ends the ball's journey in a dead end.

OUR SETS

Erect high towers using the pieces,
and lay various rails for the balls
to roll along to their target.


Connecting blocks with pins is really easy,
and compatibility with other blocks ensures
endless fun!


QUBTRIX not only entertains but also educates. Arranging
various buildings will stimulate creativity and imagination,
improve manual dexterity
and the spatial awarenessof the child.
Developing these skills during your youth
will make your adult life easier.

Give yourself more
food for thought!Combine your favorite blocks with the application
to take full advantage of their opportunities:


● Learn with the app
● Compete with other players
● Create your own tracks and share them with others
● Share your progress
● Use the interaction of bricks with the app
● Build the QUBTRIX community
● Take on challenges
● Win rewards

We are open to your cooperation

More photos,
interesting facts
and live coverage